Copyright

Alle foto’s en afbeeldingen op deze website zijn door Mantelzorg & Dementie gemaakt met toestemming van de erop afgebeelde personen. Deze foto’s en afbeeldingen zijn eigendom van Mantelzorg & Dementie en mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de van Mantelzorg & Dementie.

Privacy

De Stichting Mantelzorg & Dementie (SM&D) belooft als professionele organisatie zorgvuldig en verantwoord om te gaan met de persoonlijke gegevens van alle deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers, stagiaires en medewerkers. Volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er een zorgvuldig privacy-beleid ontwikkeld, dat gedetailleerd beschrijft hoe SM&D met deze gegevens omgaat.

Daarnaast is een korte privacyverklaring geformuleerd dat een basis legt voor het Privacybeleid van Mantelzorg & Dementie. Een verklaring die als uitgangspunt dient voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Het toestemmingsformulier, privacyreglement en klachtenreglement kunt u opvragen bij onze organisatie.

Alle op deze website afgebeelde personen hebben toestemming gegeven voor het gebruik van de foto’s, volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Het is niet toegestaan dit beeldmateriaal te downloaden en voor eigen publicaties aan te wenden.

Privacyverklaring SM&D

SM&D is biedt ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers in de Ontmoetingscentra in de stadsdelen West en Nieuw West. SM&D belooft als professionele organisatie zorgvuldig en verantwoord om te gaan met de persoonlijke gegevens van alle betrokkenen: deelnemers, vrijwilligers, en medewerkers. Een zorgvuldig privacy-beleid dat gedetailleerd beschrijft hoe SM&D met deze gegevens omgaat, vormt hiervoor de basis.

Deze korte Privacyverklaring legt een basis voor het Privacybeleid van SM&D, en dient als uitgangspunt voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan.
De privacyverklaring is samengevat in onderstaande uitspraken:

 • SM&D verwerkt persoonsgegevens voor het uitoefenen van haar statutaire taken en dienstverlening.
 • SM&D verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat.
 • SM&D stelt vooraf de doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens vast, en gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan is vastgesteld.
 • SM&D neemt de privacy van alle medewerkers serieus, en betrekt bij onderwerpen waarbij de privacy van medewerkers betrokken is, altijd de medewerkers.
 • Bij de verwerking van alle persoonsgegevens worden voldoende maatregelen genomen om deze te beschermen, zowel technisch als organisatorisch
 • SM&D beoordeelt per verwerking de risico’s van het gebruik van persoonsgegevens, en neemt hierbij de geldende wet- en regelgeving in acht.
 • SM&D stelt voor alle persoonsgegevens die gebruikt worden bewaartermijnen vast, en bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig. SM&D houdt zich hierbij aan alle relevante wet- en regelgeving, zoals de AVG.
 • SM&D communiceert begrijpelijk en transparant over het gebruik van persoonsgegevens en informeert de betrokkenen in voor hen begrijpelijke taal over hun rechten met betrekking tot gebruik van hun gegevens.
 • SM&D neemt in samenwerking met derde partijen passende maatregelen wat betreft beveiliging en privacy bij deze partijen en legt deze vast in verwerkersovereenkomsten. SM&D verwacht van derde partijen dat zij wettelijk bepaald privacyniveau handhaven.
 • SM&D deelt alleen persoonsgegevens met derde partijen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van haar dienstverlening, of wanneer dit verplicht is uit andere wetgeving. SM&D heeft hiervoor een toestemmingsformulier ontwikkeld waarin de deelnemer en/of de mantelzorger toestemming geeft voor het vastleggen en delen van informatie.
 • SM&D zal nooit persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.

Het toestemmingsformulier, privacyreglement en klachtenreglement kunt u opvragen bij de organisatie.